Wycena usługi

Zakres ofe­ro­wa­nych przez nas usług został przed­sta­wiony w poszcze­gól­nych dzia­łach. W celu uzy­ska­nia bar­dziej szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji, zapra­szamy do kon­taktu z Dzia­łem Obsługi Klienta, od ponie­działku do piątku w godz. 9.00–17.00, tel. 22 666 36 36, mail: produkcja.reklamowa@druk24h.pl

Jeżeli nie posia­dają Pań­stwo pro­jektu, GG Studio ma w swoich sze­re­gach doświad­czo­nych gra­fi­ków i pro­jektantów, którzy w każdej chwili mogą przy­go­to­wać dla Pań­stwa indy­wi­du­alny pro­jekt.

 
 
STRONA GŁÓWNA     O NAS     USŁUGI     WYCENY     ZAMÓWIENIA     KONTAKT     GALERIA
Wszelkie prawa zastrzeżone © 1994-2018 G&G Studio Sp. z.o.o Sp.k.                                                                                           Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie Quicknet.plQuicknet.pl

 

Zapisz