O nas

Histo­ria


GG Studio Sp. z o. o. działa od 1994 roku. Obecnie zatrudniamy 170 wykwalifikowanych specjalistów. Naszą spe­cjal­no­ścią są inno­wa­cyjne i funk­cjo­nalne reali­za­cje dla wyma­ga­ją­cych Klien­tów.

 

W zakres naszych usług wcho­dzą:

 

 • Druk w każdym for­ma­cie i abso­lut­nie na każdym podłożu
 • Visual mer­chan­di­sing
 • Pro­duk­cja POS
 • Pro­duk­cja rekla­mowa 2D / 3D
 • Reklama mul­ti­me­dialna – inte­rak­tywna
 • Ambient
 • Komu­ni­ka­cja even­towa
 • Bran­ding środ­ków trans­portu (w tym również samo­lo­tów)
 • Kre­acja i pro­duk­cja stoisk tar­go­wych
 • Pro­jek­to­wa­nie i druk 3D
 • Mon­taże na tere­nie EU

 

Kapi­ta­łem GG Studio są:


Inno­wa­cyj­ność i kre­atyw­ność roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych

 • Posiadamy własne zaple­cze tech­no­lo­giczne
 • Inwestujemy w nowe maszyny i wdra­żamy nowo­cze­sne roz­wią­za­nia
 • Wyko­nu­jemy pro­jekty gra­ficzne i tech­no­lo­giczne
 • Zapew­niamy trans­port i montaż na tere­nie całej Polski

 

 

Do swoich suk­ce­sów możemy zali­czyć:  

 

 • Wie­lo­let­nią współ­pracą z klien­tami klasy PREMIUM: NIKE, L’OREAL, LOT, Louis Vuit­ton, EUROSPORT, Orange, T-Mobile, Lotto a także obsługę świa­to­wych marek za pośred­nic­twem sie­cio­wych agen­cji rekla­mo­wych
 • Euro­pej­skie i azja­tyc­kie reali­za­cje rekla­mowe
 • Okle­jone przez nas samo­loty odwie­dzają wszyst­kie kon­ty­nenty

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 
 • Nasze realizacje oklejania samochodów i samolotów


  Zapraszamy do obejrzenia naszych realizacji z oklejania samochodów i samolotów

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

 • G&G Studio frezowanie wycinanie CNC


  Zapraszamy do obejrzenia filmu z wycinania / frezowania CNC "maski"

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

  Zapisz

 • Zmiana wyglądu samochodu Biegnij Warszawo


  Zapraszamy do obejrzenia filmu z oklejania samochodu Biegnij Warszawo

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

 
STRONA GŁÓWNA     O NAS     USŁUGI     WYCENY     ZAMÓWIENIA     KONTAKT     GALERIA
Wszelkie prawa zastrzeżone © 1994-2017 G&G Studio                                                                                            Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie Quicknet.plQuicknet.pl

 

Zapisz