O nas

Histo­ria


GG Studio Sp. z o. o. działa od 1994 roku. Obecnie zatrudniamy 170 wykwalifikowanych specjalistów. Naszą spe­cjal­no­ścią jest druk w każdym for­ma­cie i abso­lut­nie na każdym podłożu.

 

W zakres naszych usług wcho­dzą:

 

 

Kapi­ta­łem GG Studio są:


Inno­wa­cyj­ność i kre­atyw­ność roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych

  • Posiadamy własne zaple­cze tech­no­lo­giczne
  • Inwestujemy w nowe maszyny i wdra­żamy nowo­cze­sne roz­wią­za­nia
  • Wyko­nu­jemy pro­jekty gra­ficzne i tech­no­lo­giczne
  • Zapew­niamy trans­port i montaż na tere­nie całej Polski

 

 

Do swoich suk­ce­sów możemy zali­czyć:  

 

  • Wie­lo­let­nią współ­pracą z klien­tami klasy PREMIUM: NIKE, L’OREAL, LOT, Louis Vuit­ton, EUROSPORT, Orange, T-Mobile, Lotto a także obsługę świa­to­wych marek za pośred­nic­twem sie­cio­wych agen­cji rekla­mo­wych
  • Euro­pej­skie i azja­tyc­kie reali­za­cje rekla­mowe
  • Okle­jone przez nas samo­loty odwie­dzają wszyst­kie kon­ty­nenty

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

 
 
STRONA GŁÓWNA     O NAS     USŁUGI     WYCENY     ZAMÓWIENIA     KONTAKT     GALERIA
Wszelkie prawa zastrzeżone © 1994-2018 G&G Studio                                                                                            Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie Quicknet.plQuicknet.pl

 

Zapisz