termoformowanie gg studio

Zapisz

Zapisztermoformowanie gg studio

Zapisz

termoformowanie gg studio

Zapisz

Zobacz galerię naszych realizacji

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Ter­mo­for­mo­wa­nie

Wyko­nu­jemy usługę TERMOFORMOWANIA – jest to tech­no­lo­gia prze­kształ­ca­nia płasz­czy­zny w bryłę, wyko­rzy­sty­wana w każdej niemal pro­duk­cji.
 

Ter­mo­for­mo­wa­nie w branży rekla­mo­wej wyko­rzy­sty­wane jest przy pro­duk­cji

 

 • kon­struk­cjach prze­strzen­nych,
 • kase­to­nach świetl­nych
 • sto­ja­ków rekla­mo­wych
 • wszel­kiego rodzaju obudów a także nie­ty­po­wych form prze­strzen­nych
 • ele­men­tów sce­no­gra­ficz­nych
 • pro­duk­cji pod­sta­wek i opa­ko­wań.

 

Oprócz wła­ści­wego ter­mo­for­mo­wa­nia two­rzyw: folii hipsu, plexi, PCV czy poli­wę­glanu możemy zapro­jek­to­wać i wyko­nać formę oraz zadru­ko­wać mate­riał wyj­ściowy dowolną gra­fiką, co daje jesz­cze bar­dziej spek­ta­ku­larne efekty.

W zakre­sie ter­mo­for­mo­wa­nia możemy być pomocni dla naszych klien­tów już na etapie pro­jek­to­wa­nia wyrobu, wyko­na­nia odpo­wied­niej formy jak i dobra­nia opty­mal­nego rodzaju mate­riału. 

 
 • Nasze realizacje oklejania samochodów i samolotów


  Zapraszamy do obejrzenia naszych realizacji z oklejania samochodów i samolotów

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

 • G&G Studio frezowanie wycinanie CNC


  Zapraszamy do obejrzenia filmu z wycinania / frezowania CNC "maski"

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

  Zapisz

 • Zmiana wyglądu samochodu Biegnij Warszawo


  Zapraszamy do obejrzenia filmu z oklejania samochodu Biegnij Warszawo

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

 
STRONA GŁÓWNA     O NAS     USŁUGI     WYCENY     ZAMÓWIENIA     KONTAKT     GALERIA
Wszelkie prawa zastrzeżone © 1994-2017 G&G Studio                                                                                            Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie Quicknet.plQuicknet.pl

 

Zapisz