Prasa o nas

   
pobierz plik pdf Jakość, a nie metry
„Odej­ście od tanich wydru­ków sol­wen­to­wych, pro­du­ko­wa­nych na masową skalę, umoż­li­wiło rozwój w zupeł­nie innym, znacz­nie bar­dziej per­spek­ty­wicz­nym kie­runku …”
   
pobierz plik pdf Pierw­szy w Polsce ploter Ari­zona 550 XT w GG Studio
„Naj­now­szy i jed­no­cze­śnie naj­szer­szy model z wie­lo­krot­nie nagra­dza­nej rodziny Océ Ari­zona – ploter Océ Ari­zona 550 XT prze­zna­czony do…”
   
pobierz plik pdf Sty­czeń 2010 – Visual Com­mu­ni­ca­tion – „Niebo na sprze­daż”
„Out­door, to … nie­kon­wen­cjo­nalne medium, które wciąż potrafi zrobić wra­że­nie na kon­su­men­tach. Apli­ka­cje foliowe na samo­lo­tach, przy­ku­wają uwagę i sprzy­jają dzia­ła­niom wize­run­ko­wym. Samo­lot został okle­jony w han­ga­rze LOT-u. Nad apli­ka­cją pra­co­wało 5 osób z G&G Studio. W ciągu 2 dni apli­ka­to­rzy …”
   
pobierz plik pdf MACtac WORLDWIDE AWARDS 2008 EUROPEAN WINNERS
„1st PRIZE: G&G Studio Sp. z o. o. (Poland) for a new type of tram shel­ter deco­ra­tion, that used vinyl instead of paint to create a strong impact both day and night. …”
   
pobierz plik pdf Lipiec 2006 – Out­door Media – „Wielki format kre­acji”
„… W wyróż­nio­nym przez MACtaca pro­jek­cie zasto­so­wano efekt połą­cze­nia druku sol­wen­to­wego na tra­dy­cyj­nej mato­wej folii mono­me­trycz­nej z dru­kiem na …”
   
pobierz plik pdf Lipiec 2006 – Media Mar­ke­ting – „G&G Studio zbiera laury”
„Polska firma G& G Studio została wyróż­niona w pre­sti­żo­wym kon­kur­sie desi­gnu i iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej MACtac Awards 2006. Jury doce­ni­ło…„
   
pobierz plik pdf Lipiec 2006 – Media Mar­ke­ting – „Taaaki duży but”
„…i umiesz­cze­niu na ich dachach makiety buta Nike zaj­mu­ją­cego ponad połowę dłu­go­ści wiaty. Dodat­kowo po zapad­nię­ciu zmierz­chu pode­szwa była od wewnątrz pod­świe­tlona, co nawią­zy­wało do …”
   
pobierz plik pdf Maj 2006 – Vidart – „Mocne wej­ście”
„… Pre­zen­ta­cję zwy­cięz­ców roz­pocz­niemy nie­skrom­nie, bo od przed­sta­wie­nia euro­pej­skiego lau­re­ata w kate­go­rii reklamy wewnętrz­nej. Powód jest oczy­wi­sty: zwy­cięzcą w tej kate­go­rii została polska firmia G&G. …”
   
pobierz plik pdf

Maj 2006 – Out­door Media – „GG Studio NAGRODZONE”
„… W kate­go­rii reklamy wewnętrz­nej zwy­cięzcą została polska firma G& G. Spo­śród kilku wysta­wio­nych przez nią pro­jek­tów uzna­nie juro­rów zdobył …”

   
pobierz plik pdf Kwie­cień 2006 – Out­door Media – „Pierw­sza w Polsce”
„Firma Oce zain­sta­lo­wała w Polsce pierw­szą wiel­ko­for­ma­tową dru­karkę atra­men­tową CS 7070 w war­szaw­skiej firmie G&G Studio. W opinii wła­ści­cie­li…”
   
pobierz plik pdf Kwie­cień 2006 – Out­door Media – „Kam­pa­nia Nike na wiel­kim for­ma­cie”
„…pro­jek­tem jak i pro­ce­sem przy­go­to­wa­nia, wyko­na­nia oraz insta­la­cji opi­sy­wa­nych butów zajęła się kom­plek­sowo fir­ma­ G&G Studio, która jako jeden z głów­nych roz­da­ją­cych karty na rynku wiel­ko­for­ma­to­wego druku cyfro­wego …”
   
pobierz plik pdf Marzec 2006 – Gazeta Wybor­cza – „Butem w Kra­kow­skie Przedmie­ście”
„… to po prostu był but. Tak wielki, że do jego środka można by włożyć nie tylko całą nogę, ale kilka nóg i to z …”
   
pobierz plik pdf Luty 2006 – Out­door Media – „Nowo­ści GG Studio”
„Dru­kar­nia Wiel­ko­for­ma­towa GG Studio Sp. z o. o. zain­we­sto­wała w nowy sprzęt. Park maszy­nowy został wzbo­ga­cony …”

 

 

Zapisz

Zapisz

 
 
STRONA GŁÓWNA     O NAS     USŁUGI     WYCENY     ZAMÓWIENIA     KONTAKT     GALERIA
Wszelkie prawa zastrzeżone © 1994-2018 G&G Studio Sp. z.o.o Sp.k.                                                                                           Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie Quicknet.plQuicknet.pl

 

Zapisz