Praca

Doradca Klienta
 

Twoje zadania:

 

 • bieżąca obsługa klientów
 • przygotowywanie ofert i kosztorysów
 • doradztwo w zakresie oferowanych usług oraz produktów
 • ścisła współpraca z działem graficznym i działem produkcji
 • realizacja założonych planów sprzedażowych
 • zapewnianie najwyższego poziomu obsługi klientów
 • budowanie oraz utrzymywanie długotrwałych, pozytywnych relacji z Klientami

 

Nasze oczekiwania:

 

 • inicjatywa, zaangażowanie i samodzielność w działaniu
 • umiejętność pracy samodzielnej i współpracy z zespołem
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • odporność na pracę pod presją czasu

 

Oferujemy:

 

 • ciekawe wyzwania w firmie tworzonej z pasją
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • pracę w systemie zmianowym w godz. 8:00 – 20:00 z opcją pracy zdalnej z domu

 

 


Wszyst­kich chęt­nych pro­si­my o prze­sy­ła­nie swo­je­go CV na ad­res: pra­ca@dru­k24h.pl

 

Pro­si­my o do­pi­sa­nie na­stę­pu­ją­cej klau­zu­li: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w mo­jej ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji zgod­nie z usta­wą z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

 
 
STRONA GŁÓWNA     O NAS     USŁUGI     WYCENY     ZAMÓWIENIA     KONTAKT     GALERIA
Wszelkie prawa zastrzeżone © 1994-2018 G&G Studio Sp. z.o.o Sp.k.                                                                                           Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie Quicknet.plQuicknet.pl

 

Zapisz