Nagrody

 

 

 

Mactac 2008 1 miejsce 

 

W 2008 roku zdo­by­li­śmy 1 miej­sce w kate­go­rii reklamy zewnętrz­nej, za nowy rodzaj deko­ra­cji na przy­stan­kach tram­wa­jo­wych. Dzięki ele­men­tom pod­świe­tla­nym, pro­jekt robił duże wra­że­nie zarówno w dzień, jak i w nocy. 

 

Mactac 2008 - 1 miejsce 

 

Mactac 2008 - 1 miejsce 

 

Mactac 2008 - 1 miejsce 

 

 

Mactac 2006 1 miejsce
W 2006 roku nasza firma zajęła 1 miej­sce w Euro­pie, na pre­sti­żo­wym kon­kur­sie desi­gnu i iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej MACtac Awards. W kate­go­rii reklama wewnętrzna, zdo­by­li­śmy pierw­sze miej­sce. Jury oce­niło naj­wy­żej, stwo­rzoną przez nas reklamę witryn skle­pów dla firmy Nike. W roku 2008, rów­nież zdo­by­li­śmy 1 miej­sce w Euro­pie Wschod­niej, w kate­go­rii reklama zewnętrzna.

 

Mactac 2006 - 1 miejsce 

 

Mactac 2006 - 1 miejsce 

 

Dzięki nie­sza­blo­no­wemu pro­jek­towi oraz tech­nice wyko­na­nia, osią­gnę­li­śmy wra­że­nie ruchu i dyna­miki, co nie uszło uwadze Juro­rów.

 

Mactac 2006 - 1 miejsce 

 


Mactac 2006 - 1 miejsce 

 

Mactac 2006 - 1 miejsce 


 

 
 
STRONA GŁÓWNA     O NAS     USŁUGI     WYCENY     ZAMÓWIENIA     KONTAKT     GALERIA
Wszelkie prawa zastrzeżone © 1994-2018 G&G Studio Sp. z.o.o Sp.k.                                                                                           Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie Quicknet.plQuicknet.pl

 

Zapisz