Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!

Zobacz galerię naszych realizacji

Salony kosme­tyczne
i fry­zjer­skie. Aran­ża­cja.
 

 

Gra­fiki, foto­ta­pety, standy, szyldy, ozna­cze­nia i eks­po­zy­tory.

 

Posia­damy wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w aran­ża­cji: wnętrz, witryn salo­nów fry­zjer­skich, salo­nów kosme­tycz­nych i aptek. Od wielu lat współ­pra­cu­jemy z fir­mami kosme­tycz­nymi i możemy poszczy­cić się efek­tow­nymi reali­za­cjami w tej dzie­dzi­nie.

Zapra­szamy do gale­rii w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji.

Marzy się Pań­stwu piękny i nowo­cze­sny salon,
który przy­cią­gnie rzesze klien­tów?

Dzięki G&G Studio i kilku innym spon­so­rom oraz pro­gra­mowi „Salo­nowe Rewo­lu­cje” mają Pań­stwo okazję speł­nić swe marze­nia o odno­wie­niu swo­jego salonu!

 

Od 15 marca G&G Studio jest jednym ze spon­so­rów pro­gramu „Salo­nowe Rewo­lu­cje”. Patro­nem Głów­nym pro­gramu jest L’Oreal.

Poma­gamy salo­nom przy­brać nowy, nowo­cze­sny design. Demon­tu­jemy, pro­jektujemy i w kilka godzin odna­wiamy salony fry­zjer­skie. Nasz Deco Team na wszystko ma zale­d­wie kilka godzin więc „dzieje się”!
 

 

Ofe­ru­jemy pełen zakres usług zwią­za­nych z aran­ża­cją

 

 • przy­go­tu­jemy pro­jekt zmia­ny/ odświe­że­nia wnę­trza
 • zapro­po­nu­jemy odpo­wied­nie gra­fiki, kolo­ry­stykę i świa­tło
 • wydru­ku­jemy
 • wyko­namy ele­menty wystroju: foto­ta­pety, meble, standy, ozna­cze­nia, eks­po­zy­tory i szyldy
 • zamon­tu­jemy i wykle­imy co trzeba

 

Ofe­ru­jemy:

 • tapety na witry­nach i w skle­pach
 • foto­ta­pety
 • standy z każ­dego rodzaju mate­riału
 • litery prze­strzenne
 • punkty świetlne
 • ban­nery i roll-upy
 • ukła­da­nie pro­duk­tów

ZAPYTAJ O WYCENĘ USŁUGI

 
 • Zmiana wyglądu samolotów LOT-u


  Zapraszamy do obejrzenia krótkiego reportażu poświęconego temu wydarzeniu

   Filmowa wizytówka firmy

 • G&G Studio kokstrukcja Robota


  Zapraszamy serdecznie do obejrzenia filmu
  z produkcji robota

   Filmowa wizytówka firmy

 • Zmiana wyglądu samolotów LOT-u


  Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu poświęconego tej usłudze

   Filmowa wizytówka firmy

 
STRONA GŁÓWNA     O NAS     USŁUGI     WYCENY     ZAMÓWIENIA     KONTAKT     GALERIA
Wszelkie prawa zastrzeżone © 1994-2016 G&G Studio                                                                                            Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie Quicknet.plQuicknet.pl