Nośniki multimedialne

Nośniki multimedialne

Nośniki multimedialne

Zobacz galerię naszych realizacji

Zapisz

Nośniki mul­ti­me­dialne

 

Intry­guj, zaska­kuj, przy­cią­gaj uwagę poten­cjal­nego Klienta


Mul­ti­me­dialne nośniki infor­ma­cji – Digi­tal Signage to przy­szłość reklamy. To inno­wa­cyjne roz­wią­za­nie które pozwala dotrzeć do kon­su­menta w sposób nie­oczy­wi­sty i zaska­ku­jący. Postęp tech­no­lo­giczny sprzyja roz­wo­jowi komu­ni­ka­cji cyfro­wej, która otwiera wiele nowych form dotar­cia do Klienta.

Dobrze dobrane treści które wyświe­tlają się na ekra­nach sta­no­wią ele­ment visual mer­chan­di­singu i z powo­dze­niem speł­niają swoją rolę. Odpo­wied­nia aran­ża­cja sklepu i visual mer­chan­di­sing, sta­no­wią bardzo ważny ele­ment stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej firmy. Kreują i wzmac­niają wize­ru­nek marki w branży.
 


Zalety nośni­ków mul­ti­me­dial­nych:
 

 • dosko­nała plat­forma komu­ni­ka­cji miedzy nadawcą (wła­ści­cie­lem), a jego Klien­tem.
 • emisja treści zgod­nie z pre­fe­ren­cjami odbior­ców, miej­scem oraz czasem
 • szybka aktu­ali­za­cja con­tentu
 • dyna­miczny, przy­ku­wa­jący uwagę odbiorcy prze­kaz: digi­ta­li­za­cja treści, 3D
 • dotar­cie do wielu odbior­ców jed­no­cze­śnie
 • obni­że­nie kosz­tów pro­duk­cji i dys­try­bu­cji mate­ria­łów rekla­mo­wych
 • pre­sti­żowe roz­wią­za­nie rekla­mowe które pozwoli Ci pozy­cjo­no­wać swoją markę nowo­cze­śnie
 • moż­li­wość per­so­na­li­za­cji reklamy i dotar­cia do okre­ślo­nej grupy doce­lo­wej dzięki odpo­wied­niemu dopa­so­wa­niu medium do loka­li­za­cji. 
 • Nasze realizacje oklejania samochodów i samolotów


  Zapraszamy do obejrzenia naszych realizacji z oklejania samochodów i samolotów

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

 • G&G Studio frezowanie wycinanie CNC


  Zapraszamy do obejrzenia filmu z wycinania / frezowania CNC "maski"

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

  Zapisz

 • Zmiana wyglądu samochodu Biegnij Warszawo


  Zapraszamy do obejrzenia filmu z oklejania samochodu Biegnij Warszawo

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

 
STRONA GŁÓWNA     O NAS     USŁUGI     WYCENY     ZAMÓWIENIA     KONTAKT     GALERIA
Wszelkie prawa zastrzeżone © 1994-2017 G&G Studio                                                                                            Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie Quicknet.plQuicknet.pl

 

Zapisz