Fototapety

Fototapety

Fototapety

Zobacz galerię naszych realizacji

Zapisz

Foto­ta­pety

Jedy­nym ogra­ni­cze­niem, jest dla nas wyobraź­nia naszego Klienta

 

Foto­ta­pety to nowo­cze­sna forma aran­ża­cji dużych prze­strzeni. Dosko­nały sposób na stwo­rze­nie wła­snego, nie­po­wta­rzal­nego wyglądu biura, sklepu, restau­ra­cji i salonu samo­cho­do­wego.
 

 • Ory­gi­nalne wzor­nic­two
 • Sposób na pod­kre­śle­nie odmien­no­ści Two­jego miej­sca pracy
 • Cie­kawy pomysł na zago­spo­da­ro­wa­nie wolnej prze­strzeni (sali kon­fe­ren­cyj­nej, kory­ta­rza, gabi­netu itp.)
 • Moż­li­wość zeska­no­wa­nia każ­dego zdję­cia lub gra­fiki (sze­ro­kość ska­no­wa­nia 105 cm, dłu­gość dowolna)

 

Foto­ta­pety posia­dają sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w:
 

 • Hote­lach, restau­ra­cjach, salach gim­na­stycz­nych,
  tanecz­nych, klu­bach muzycz­nych, szko­łach i przed­szko­lach
 • Biu­rach i skle­pach
 
 • Nasze realizacje oklejania samochodów i samolotów


  Zapraszamy do obejrzenia naszych realizacji z oklejania samochodów i samolotów

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

 • G&G Studio frezowanie wycinanie CNC


  Zapraszamy do obejrzenia filmu z wycinania / frezowania CNC "maski"

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

  Zapisz

 • Zmiana wyglądu samochodu Biegnij Warszawo


  Zapraszamy do obejrzenia filmu z oklejania samochodu Biegnij Warszawo

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

 
STRONA GŁÓWNA     O NAS     USŁUGI     WYCENY     ZAMÓWIENIA     KONTAKT     GALERIA
Wszelkie prawa zastrzeżone © 1994-2017 G&G Studio                                                                                            Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie Quicknet.plQuicknet.pl

 

Zapisz