Praca

Kre­atywny Grafik – Poszu­ki­wany!

KOGO SZUKAMY…?

…osoby, która nie ustaje w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji, która ma otwarty umysł i jest odważna w swoich wizjach, osoby z pasją, ener­gię i zapa­łem do twór­czej pracy!

Jeśli masz głowę pełną sza­lo­nych pomy­słów i przede wszyst­kim umiesz te pomy­sły prze­lać na przy­sło­wiowy papier, a dodat­kowo możesz pochwa­lić się cie­ka­wym port­fo­lio i powie­dzieć, że Twoi Klienci chcą pra­co­wać tylko z Tobą – nie zwle­kaj! Zgłoś się do nas!

CO OFERUJEMY?

 • cie­kawą pracę w sta­bil­nej firmie o ugrun­to­wa­nej pozy­cji ryn­ko­wej,
 • otwar­tość na nie­kon­wen­cjo­nalne pomy­sły i roz­wią­za­nia,
 • rozwój oso­bi­sty dzięki stycz­no­ści z nowymi tech­no­lo­giami i mate­ria­łami,
 • part­ner­skie rela­cje w zespole,


CZEGO OCZEKUJEMY?

 • pro­fe­sjo­nal­nego warsz­tatu w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia i wizu­ali­zo­wa­nia 2D/3D,
 • zna­jo­mo­ści tech­nik druku cyfro­wego (w tym umie­jęt­no­ści przy­go­to­wa­nia mate­ria­łów do druku),
 • bardzo dobrej orga­ni­za­cji pracy, dys­po­zy­cyj­no­ści i sys­te­ma­tycz­no­ści,
 • odpor­no­ści na stres i umie­jęt­no­ści pracy pod presją czasu,


Apli­ka­cję oraz port­fo­lio prac pro­simy prze­sy­łać na adres: praca@g­g­stu­dio.pl

W prze­sy­ła­nych doku­men­tach pro­simy o dopi­sa­nie nastę­pu­ją­cej klau­zuli:
„Wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych w celu prze­pro­wa­dze­nia rekru­ta­cji (zgod­nie z ustawą z dn. 29 sierp­nia 1987 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych)”.

 
 • Nasze realizacje oklejania samochodów i samolotów


  Zapraszamy do obejrzenia naszych realizacji z oklejania samochodów i samolotów

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

 • G&G Studio frezowanie wycinanie CNC


  Zapraszamy do obejrzenia filmu z wycinania / frezowania CNC "maski"

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

  Zapisz

 • Zmiana wyglądu samochodu Biegnij Warszawo


  Zapraszamy do obejrzenia filmu z oklejania samochodu Biegnij Warszawo

   Filmowa wizytówka firmy

   

  Zapisz

 
STRONA GŁÓWNA     O NAS     USŁUGI     WYCENY     ZAMÓWIENIA     KONTAKT     GALERIA
Wszelkie prawa zastrzeżone © 1994-2017 G&G Studio                                                                                            Projekt i wykonanie Projekt i wykonanie Quicknet.plQuicknet.pl

 

Zapisz